hnutí šance pro včely

 

Hnutí Šance pro včely - etický kodex

 

Cílem etického kodexu je propagace včelaření, které vychází z biologie včely medonosné a z přirozených instinktů včelstva.

Účastníci hnutí Šance pro včely si stanovují Etický kodex v duchu jehož obsahu chtějí dobrovolně vystupovat, jednat, propagovat svou myšlenku.

 

Vítáme spolupráci se včelaři, kteří uplatňují obsah alternativního přístupu i jen částečně a vydali se tedy stejným směrem.

Každý máme své vlastní motivy, možnosti i schopnosti. Vzájemnou spoluprací přednosti jednotlivců vytvoří dokonalý celek a vzájemný prospěch pro všechny zúčastněné.

Účastník hnutí Šance pro včely souhlasí s následujícími body:

 

Ve vztahu k včelám se snažit:

 1. Napodobovat přírodní selekční kriteria, přičemž na prvním místě musí být chov vitálních včelstev schopných přežít.
 2. Ponechávat v průběhu roku včelstvu dostatečné zásoby jejich přirozené potravy, medu a pylu.
 3. Zajistit, aby převážnou část zimních zásob tvořily zásoby vlastního medu.
 4. Dávat včelstvům možnost přirozené stavby, především v místech, kde je včelami odchováván plod.
 5. Respektovat přirozené uspořádání včelího hnízda tak, jak je tomu u včelstva v přírodě. 
 6. Včelstva minimálně rušit prohlídkami a zákroky.
 7. Obnovit každoročně min. 1/3 díla.
 8. Nepoužívat při ošetřování včelstev látky, které mohou kontaminovat organismus včel a prostor úlu rezidui svého obsahu. 
 9. Ošetřování včelstev provádět tak, aby včelstva byla nejméně stresována.
 10. Pro zajištění rovnovážného stavu s roztoči Varroa destructor používat takové látky a metody, které jej budou omezovat způsoby ke včelám co nejšetrnějšími.
 11. Dávat včelám po celý rok dostatek prostoru a nijak výrazně jej neomezovat ani na zimu.

Ve vztahu k ostatním účastníkům hnutí Šance pro včely:

 1. Ctít svobodu názoru a respekt k odlišným pohledům na včelaření.
 2. Pravdivě informovat o svých chovatelských metodách.
 3. Pomáhat začínajícím především radou a osobním příkladem.
 4. Prosazovat své názory metodou svobodné a rovné diskuze.
 5. Prezentovat výsledky své práce např. na společných akcích apod.
 6. Prohlubovat své včelařské vědomosti a dovednosti.
 7. Nepoškozovat a nezneužívat duševní vlastnictví každého jednotlivce.
 8. Nepoškozovat jejich včelařské, ekonomické a soukromé zájmy.
 9. Řešit střet zájmů oboustranně výhodnou formou.

 Ve vztahu k nevčelařské veřejnosti:

 1. Šířit myšlenky a poznatky hnutí.
 2. Pravdivě informovat o svých produktech, jejichž zdrojem je práce včely medonosné.
 3. Distribuovat tyto produkty v nejvyšší kvalitě.

Pokud Vás výše uvedené zajímá a chcete se stát účastníky hnutí, napište a pošlete kontakt na adresu sance@sanceprovcely.cz

 

interaktivní mapa účastníků hnutí